Erasmus+ Program

 


Szellemi Termék – Találd meg Önmagad – pályaorientációs program

Szülői klub
Modul foglalkozások
Pályaorientáció
Tematikus tervek – román fordítás


Erasmus+ Program Iskolák, óvodák stratégiai partnersége közoktatási téma –

Találd meg Önmagad! – pályaorientációs program

A konferencia időpontja: 2017. augusztus 28. (hétfő)
A konferencia helyszíne: 
Találkozások Háza – 4440 TiszavasváriSzabadság tér 1.
Szervező: 
A Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Tiszavasvári Tagintézménye

 1. TALÁLD MEG ÖNMAGAD! – Pályaorientációs Konferencia a Magiszterben

Augusztus 28-án a Találkozások Házában több mint kétszáz fő pedagógus, és érdeklődő vett részt a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola Tiszavasvári Tagintézménye által megrendezésre kerülő konferencián. A Konferencia fő célja és feladata volt, hogy bemutassa azt a projektet, amit most 2017. augusztus 31-én zárunk.

Találd meg Önmagad – pályaorientációs program” – 15/0100—KA2SE/1361

A projekt időszak: 2015.09.01. – 2017.09.01.
Résztvevők: Tamási Áron Általános, Farkaslaka
Vaskertes Általános Iskola, Gyergyószentmiklós
Magiszter Iskola Tiszavasvári Tagintézménye

A projekt kiemelten kezelte a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek pályaorientációs tevékenységét. Az Erasmus+ program támogatja a tanítás és a tanulás minőségének javítását az óvodában, az általános iskolában és a középiskolában. A közoktatásban dolgozók számára lehetőséget nyújt arra, hogy fejlesszék a szakmai készségeiket és európai partnerekkel dolgozzanak együtt. Támogatja a jó példák megosztását és az innovatív megoldások kipróbálását, valamint az iskolán kívüli szereplőkkel való együttműködést.
Mi az Erasmus+ célja a köznevelés területén?

 • a korai iskolaelhagyók számának csökkentése
 • jelentős eredmények elérése az alapkészségek fejlesztésében
 • a kisgyermekkori nevelés minőségének megerősítése
 • a tanári szakma fejlesztése

A projekt három részből tevődik össze.

TALÁLD MEG ÖNMAGAD! – Pályaorientációs program

A projekt eredménye egy komplex, egymásra épülő pályaorientációs tananyag 5-8. évfolyam számára, amely évfolyamonként 20 osztályfőnöki órán, illetve 10 szaktantárgyi órán (magyar, történelem, fizika, kémia, technika) használható. Ez a tananyag 4 évig tudatos, egymásra épülő, koncentrikusan bővülő témákban az egyéntől a csoporton át a társadalmi folyamatok megismeréséig segíti a pályaválasztásra való felkészülést.

 1. évfolyam – A TANULÁS LEGYEN SIKER! – célja a negyedik – ötödik átmenet zökkenőmentessé tételén segítő, az egyéni tanulás hatékonyságának a növelése.
 1. évfolyam: ISMERD MEG ÖNMAGAD! 6. évfolyam fókuszában az önmagunkhoz és másokhoz értés képessége (Hozd ki magadból a képességeid maximumát!), mely leginkább a személyiségfejlesztésünkben testesül.
 1. évfolyam: EZ A PÁLYA KELL NEKEM! a pályák, pályacsoportok megismerése, a tanulók önmagukhoz mért reális pályacsoportok kiválasztása a feladat.
 1. évfolyam: TALÁLD MEG ÖNMAGAD!

Az előző évfolyamok pályaorientációs programjaira építve, segít elérni, hogy kialakult kapcsolata legyen minden tanulónak a kiválasztott pályacsoporttal, a pályához szükséges kompetenciái erősödjenek, higgyen magában, önálló legyen, tudja szabályozni, irányítani saját cselekedeteit.

 1. CSALÁDOM A BARÁTOM! – Szülői klubfoglalkozások

A foglalkozások célja a tanulók szüleinek közösségben, illetve közösség által történő fejlesztésének, együttműködésének megszervezése, irányítása, az összetartozás érzésének erősítése. A gyerekek és a szülők élményszerű tanulással életszerű ismeretekhez jutnak. A közösen végzett tevékenységek során a szülőkkel és ezáltal gyerekeik is toleránsabbak lesznek egymással. Erősödik a „mi tudat”. Fejlődnek képességeik: kreativitás, önkifejezés, előadói képesség. A projekt végén létrehozott produktumok (pl.: műsor, kiállítás, újság) a közös alkotás örömét jelentik mindnyájuknak.

 1. MODULSZERŰ SZABADIDŐS FOGLALKOZÁSOK

Célja: Modulszerű, szabadon választható délutáni foglalkozások megszervezése: újságírás, videó, egészséges életmód. A modul keretében kiemelten kezeljük, hogy a tananyaghoz kapcsolódva, de a gyakorlati életből vett tevékenységekkel fejlesszük a tanulók műveltségét, ugyanakkor kiemelten kezeljük a halmozottan hátrányos helyzetű gyereke életpályájának segítését.

A konferencián köszöntőt mondott Nagy Levente az Alapítvány elnöke, ezen kívül megosztotta gondolatait Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő úr, és Badics Ildikó Jegyző asszony.

A Tiszavasvári Járás minden általános iskolája képviseltette magát.

Ülveczki Melinda projektmenedzser ismertette a pályázati program  általános jellemzőit. A projekt bemutatása mind a három iskola részéről megtörtént. Bernád Ildikó a Gyergyószentmiklósi Vaskertes Általános Iskola igazgatónője és Farkaslaka Tamási Áron Általános Iskola igazgatónője Mihály Edit által ismerhettük meg a projekt határon túli lebonyolítását. Az általános iskola felkészítő szerepe a pályaválasztásra Dudásné Bódor Erika előadásában hangzott el. Találj rá a benned rejlő lehetőségre! Gurbánné Papp Mária a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója ismertette, hogy milyen lehetőségekkel találkozhatnak a pályaválasztás előtt állók. Légy sikeres a szakmádban! –című előadás Szabó Zoltán Nyíregyházi Szakképzési Centrum Tiszavasvári Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma igazgatójától hallhattuk. Gyakorlati tanácsokat és útmutatást kaptunk Vassné dr. Figula Erikától a Nyíregyházi Egyetem rektorától, arra, hogyan érezzük jól magunkat a bőrünkben.

Úgy gondoljuk, hogy akik részt vettek a konferenciánkon, azoknak segítettünk abban, hogy önmagukat is másképp lássák, és az itt szerzett ismereteteket fel tudják használni a pályaorintációs munkájukban.

Kerekesné Lévai Erika


Erasmus+ Program Iskolák, óvodák stratégiai partnersége közoktatási téma

„Találd meg Önmagad – pályaorientációs program” – 15/0100—KA2SE/13610

Munkatársak közös, rövid távú képzése

Gyergyószentmiklós – 2017.06.26-06.30.

A projekt keretében prioritásként tűztük ki a hátrányos helyzetből érkező gyermekek olyan pályaorientációs tevékenységét, amelyet már felső tagozatban az ötödik osztálytól kezdhető program.

A pályázat megvalósítása során a partnerintézmények tantestületei együtt dolgoztak a program kidolgozásán, több alkalommal nemzetközi partnertalálkozó keretében személyesen egyeztették a program előrehaladását, a szakmai munkát. Az elmúlt két év munkája kapcsán kialakított módszertant a későbbiek során át kívánjuk adni más intézményeknek is, akik érdeklődnek a „Találd meg Önmagad – pályaorientációs program iránt.” Ennek érdekében a kidolgozott módszertanhoz – egy 30 órás pedagógus továbbképzés anyaga is elkészült, melyet akkreditációra nyújtottunk be.

A megvalósításban résztvevő Tiszavasvári Tagintézmény 20 munkatársa a 30 órás továbbképzést Gyergyószentmiklóson rövid távú képzési tevékenység keretében teljesítette 2017. június 26-30. között. A képzés során a kidolgozott programhoz szükséges kompetenciákat, a módszertan használatának metódusát sajátították el. A képzés sikeres teljesítéséhez munkaanyagot dolgoztak ki, melynek értékelését követően igazolást kaptak a sikeres teljesítésről. A képzés időszakában, lehetősége nyílt a pedagógusoknak, hogy a partnerintézmény pedagógusaival találkozzanak, intézménybejárás alkalmával megismerhették az oktatás terét Gyergyószentmiklóson a Vaskertes Általános Iskolában és Farkaslakán a Tamási Áron Általános Iskolában. Az elmúlt közel két évben végzett munka utolsó simításait megbeszélve, a projekt augusztusi zárókonferenciáját tervezve, arra a következtetésre jutottak a kollégák, hogy az ERASMUS + program adta lehetőség, mindhárom intézménynek óriási lehetőséget adott, a szakmai tudásuk bővítésére, emellett emberi kapcsolatok is szövődtek. A projektben megalkotott szakmai munka hosszútávon használható és a kapcsolatoknak köszönhetően a későbbiekben továbbfejleszthetőek – az akkreditációs folyamat zárulta után, terjeszthetővé válik a közösen alkotott szellemi termék a „Találd meg Önmagad – pályaorientációs program”.


Erasmus+ Program Iskolák, óvodák stratégiai partnersége közoktatási téma

„Találd meg Önmagad – pályaorientációs program” – 15/0100—KA2SE/13610

A projekt időszak: 2015.09.01. – 2017.09.01.

A projektre felhasználható támogatási összeg: 143 575 Euró

Nemzetközi Partnertalálkozó – Tiszavasvári 2016.11.29. – 12.01.

Résztvevők: Tamási Áron Általános, Farkaslaka

                     Vaskertes Általános Iskola, Gyergyószentmiklós

                    Magiszter Iskola Tiszavasvári Tagintézménye

Az Erasmus+ program Iskolák, óvodák stratégiai partnersége – program keretében megvalósuló projekt kiemelten kezeli a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek pályaorientációs tevékenységét, a partnerek Farkaslakán a Tamási Áron Általános Iskola és Gyergyószentmiklóson a Vaskertes Általános Iskola.

A megvalósítás során a nemzetközi partnertalálkozók alkalmával a projektben résztvevő pedagógusok a kidolgozott szellemi termékek pontosítását végezték el, tapasztalatcserét folytattak. Tiszavasváriban bemutatóórákon vettek részt a partnerek, ahol a gyakorlati kipróbálását tekintették meg a kidolgozott anyagoknak. Részt vettek a partnerek pedagógusai osztályfőnöki bemutató órán, szabadidős modulfoglalkozáson, szülői klubbon – ahol a módszerek gyakorlati alkalmazását mutatták be a Magiszter pedagógusai.

A partnertalálkozó lehetőséget teremt arra, hogy a több, mint egy éve folyó munka gyakorlati hasznosulását figyelemmel kísérjék a pedagógusok, az eltérő pedagógia munkát a kidolgozott anyagok alapján a projekt érdekében összehangolják.

A találkozók a szakmai és személyes kapcsolatok elmélyülését minden alkalommal segítik, a sikeres projektmegvalósítás érdekeit szolgálják.


Erasmus+ Program Iskolák, óvodák stratégiai partnersége közoktatási téma
„Találd meg Önmagad – pályaorientációs program” – 15/0100—KA2SE/13610

A projekt időszak: 2015.09.01. – 2017.09.01.
A projektre felhasználható támogatási összeg: 143 575 Euró

Nemzetközi partnertalálkozó 2016.08.24.-08.26. Gyergyószentmiklós

Hargitai csodák

A Tiszavasváriban található Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Középiskola és Szakiskola komoly – határokon átívelő – szakmai munkát kezdett az elmúlt tanévben. Az ERASMUS + Program Iskolák, óvodák stratégiai partnersége közoktatási téma „Találd meg önmagad – pályaorientációs program, 2015-1-HU01-KA219-013610_2 pályázati azonosítón nyilvántartott projekt keretében 3 iskola – két romániai és egy Tiszavasváriban található magyar iskola – végez közös munkát. A Romániában található partneriskolák egyike a gyergyószentmiklósi Vaskertes Általános Iskola, a másik a Farkaslakán lévő Tamási Áron Általános Iskola.

A tiszavasvári Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Középiskola és Szakiskola 11 pedagógusa augusztus 24-26 között a romániai Gyergyószentmiklóson – Partneri egyeztetés, szakmai kérdésekben – című nemzetközi partnertalálkozón találkozott újra – immár második alkalommal – a partneriskolák szakmai közreműködőivel.

Hosszú és kimerítő utazás után értük el úti célunkat. Gyergyószentmiklós a Kárpátok hegyeinek lábánál, 800 magasan elterülő közel 20.000 fős nagyrészt magyarok lakta város. Ez a város volt valamikor a régi nagy Magyarország legkeletibb pontja.

Augusztus 24-e szerda, egész nap az utazásé volt, ám estére már találkozhattunk kedves vendéglátóinkkal, akik baráti szeretettel vártak. Szállásunk a Gyergyó megyebeli Borzont község Rubint panziójának rönképületében volt, ahol a székely konyha remekei csillapították éhségünket. Csütörtökön délelőtt komoly szakmai programokon vettünk részt. A megrendezett találkozón szakmai kérdések tisztázása, a tananyagokban való pontosítás, egyeztetés zajlott. A találkozó sikeres volt, a szakmai munka eredményesen és jó hangulatban telt. Délután Bernád Ildikó igazgatóasszony vezetésével körbejártuk és megcsodáltuk az gyergyószentmiklósi Vaskertes Iskolát, betekintést kaptunk a romániai magyar oktatási rendszerbe, a kinti magyar gyermekek iskolai életébe.

A szakmai programokon kívül maradt idő Erdély néhány nevezetességének a meglátogatására is. Benedek Csaba helyi történelem szakos tanár úr bemutatta nekünk Gyergyószentmiklós történelmi látnivalóit. Láttuk a régi országutat, a főteret, a szépen restaurált templomokat és több híres épületet is. Jártunk a Békás-szorosban, a Kárpátok hegyláncairól letekintve gyönyörű panoráma tárult elénk és megnéztük a híres Gyilkos-tavat. Pénteken hazafelé Kolozsváron megtekintettük a Szent-Mihály templomot és Mátyás király szülőházát is. Hazafelé jártunk Körösfőn is, ahol Vasvári Pál emlékét máig hűen őrzik.

Az utazás sem maradt élmények nélkül. A Királyhágóról szétnézve feltárult előttünk Erdély. Megcsodálhattuk Marosvásárhely városát, Bánffyhunyad híres roma házait, melyek inkább kisebb kastélyoknak néznek ki. A Tordai-hasadék szemet gyönyörködtető látványa lenyűgözött mindannyiunkat. Láttuk a vadregényes csucsai Boncza-kastélyt, a hegylankákon sűrűn elterülő esztenákat. Igazi erdélyi vásárfiával tértünk haza.

A látogatás eredményessége felől nincs senkinek kétsége. Ám az is biztos, hogy aki egyszer látta Erdélyt, az mindig visszavágyik. Reméljük, hogy mihamarabb újra látjuk egymást. Immár nem csak szakmai, de baráti kapcsolatok is egymáshoz fűznek minket.

Demeterné Berencsi Tünde

EU flag-Erasmus+_vect_POS

A projektet az Európai Unió támogatta.

IMG_3759                   IMG_3808


Erasmus+ Program Iskolák, óvodák stratégiai partnersége közoktatási téma
„Találd meg Önmagad – pályaorientációs program” – 15/0100—KA2SE/13610

A projekt időszak: 2015.09.01. – 2017.09.01.
A projektre felhasználható támogatási összeg: 143 575 Euró

Erasmus+ program Iskolák, óvodák stratégiai partnersége – program keretében 2015. március 31-i határidővel benyújtott pályázatunkat a Tempus Közalapítvány kuratóriuma független szakértők bírálata alapján támogatta. A projekt kiemelten kezeli a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek pályaorientációs tevékenységét. A Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola Tiszavasvári Tagintézményének gyermekei szociális szempontból különösen hátrányos helyzetűek. A szülők körében 99 %-os a munkanélküliség. Iskolázottságuk igen alacsony fokú, többségük általános iskolai végzettséggel sem rendelkezik. Tanulóink zöme sokgyerekes (6-8-16 fős) családban él, a családok jövedelmét a családi pótlék, a GYES és a különböző rendszeres vagy rendkívüli segély képezi. Az 1 főre eső nettó jövedelem a családok 99 %-ánál nem éri el az öregségi nyugdíj minimumát sem.

Jelen projekt keretében prioritásként tűztük ki a hátrányos helyzetből érkező gyermekek olyan pályaorientációs tevékenységét, amelyet már felső tagozatban az ötödik osztálytól elkezdünk.   Az elmúlt évek tapasztalatai, az országos tendenciák, a DIFER mérések eredményei mind azt támasztják alá, hogy szükséges ezen hátrányos helyzetű gyermekeknek olyan módszereket kidolgozni, melyek segítik őket abban, hogy a hátrányaikat leküzdjék, jobb pozícióból induljanak az életbe.  A szakmai tapasztalat azt is alátámasztja, hogy az országban kialakult demográfiai helyzet és egyéb össztársadalmi megoldatlan kérdések, generációs problémákat generáltak, a hozzánk érkező gyermekek szülei is alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, vagy be sem fejezték az alapfokú tanulmányaikat. Ebből adódóan felismertük a helyzetet, hogy nemcsak a hozzánk érkező gyermekeket, de szüleiket is be kell vonni a hátrányok leküzdéséért folytatott munkába. A pedagógiai munkásságunk alatt egyre több olyan szakmai programot dolgozunk ki, ahol a szülők aktív részvételét is feltételezzük, hiszen igazolódni látszik, hogy a bevont szülők és gyermekeik egyaránt motiváltabbak lesznek és ezzel elindíthatunk egy folyamatot, mely hosszú évekre épülő munka árán, de a hátrányok leküzdését segíti.

A projektben a partnerek Farkaslakán a Tamási Áron Általános Iskola és Gyergyószentmiklóson a Vaskertes Általános Iskola.  A pályázat megjelenése kapcsán hivatalosan is megkeresték egymást az intézmény vezetői.  A helyzet felmérése után megbeszélték a fő problématerületeket, a közös megoldandó feladatokat. A Magiszter Alapítványi Iskola már a korábbi években pályázatok segítségével kidolgozott programokkal rendelkezik, a hátrányok leküzdésére és az esélyegyenlőség biztosítására az integráció tekintetében. Elemekben már megtalálhatóak itt a program részei, aminek tapasztalatait átadja az iskola a többi partnernek. Az előző években már készült felmérés a Tamási Áron  Általános Iskolában és az egyik legnagyobb problémának a felső  tagozatos gyerekek céltalanságát jelölték meg. A tanulási motiváció alacsony, hiánya abból fakad, hogy nem tudják, hogy felnőttként mik szeretnének lenni, hol szeretnének dolgozni. Mind a két iskolában innovatív, nyitott a probléma megoldását kereső tantestület található, akik úgy gondolják, hogy az egymástól való tanulás fontos tényező az előremutató pedagógiai folyamatokban.

A partnerek közül mindegyik iskolában nő a mélyszegénységben élő gyerekek száma. A tanulóink közül többen roma származásúak. Sokszor az előítéletek miatt sem kaphatnak munkát a szüleik. Van olyan család, ahol a második generáció él úgy, hogy csak alkalmi munkát tud vállalni. Így a családból sem tudnak tanítványaink olyan mintát hozni, ami piacképes szakma elvégzésére sarkallná őket. Minden társadalom küzd azzal, hogy hogyan lehetne ezt a  szegény réteget helyzetbe hozni, hogy saját magát megfelelő módon tudja ellátni .Így ez a probléma bonyolultabb annál, mint, hogy csak egyszerű szakmai oktatásról kellene beszélni. Több ország oktatási rendszere már felismerte ezt és a szakmunkásképzők komplex személyiségfejlesztő programokat alkalmaznak, Sajnos az általános iskolák esetében még most sem figyelünk oda kellő alapossággal arra, hogy ön és társismeret, a társadalomban való eligazodás szükséges ahhoz, hogy valóban megfelelő szakmát válasszanak a diákok. Ezért ez a program már ötödik osztálytól kezdve kiemelten kezeli a pályaorientációt. Pályaorientációs koncepciónk:A tehetséggondozás, a felzárkóztatás és a megelőzés. Programunk kapcsolatot teremt az iskola és az iskolán kívüli világ között. Segíteni a tanulónak az önmaga megismerésében, erős, gyenge oldalainak feltérképezésében, érdeklődésének és képességének megfelelő pálya kiválasztásában. Itt nem az a lényeges, hogy segítsünk a gyerekeknek felzárkózni a többiekhez, hanem olyan tanulási szituációk felkínálása, amelyben a tanulók önmaguk lehetnek, ezzel elébe megyünk az esetleges problematikus tanítási helyzeteknek. Alapja az, hogy a tanulók közti különbségeket a pedagógusok természetesnek tekintik, és a tanulók három alapvető szükségletére összpontosítanak:

Tartozzon valahova, fontos legyen, számítson valakiknek (kapcsolat); Képes legyen megcsinálni valamit, hihessen magában (kompetencia); Önálló legyen, tudja szabályozni, irányítani saját cselekedeteit (autonómia).

Célunk:

A Pályaorientációnk segíti a tanulók pálya- és szakmaválasztási érettségének kialakulását annak érdekében, hogy képesek legyenek megfelelni a választott pálya/szakma követelményeinek és elvárásainak. Az elsősorban hátrányos helyzetű  gyermekeket nevelő-oktató általános iskola kiemelt feladata az, hogy felkészítse tanulóit és szüleit e felelős döntésre és az életükben adódó, szükségessé válható pályamódosításra. A munka világáról olyan  átfogó képet kell nyújtanunk, hogy megkönnyíthessék a gyermekek választását, egyben minden lehetőséget meg kell adnunk ahhoz, hogy:

 • Tanulóink megismerjék társas-társadalmi és mesterséges környezetüket
 • A mindennapi életvezetésben minél nagyobb jártasságra tegyenek szert
 • Testi-lelki egészségük megóvására minél jobban felkészüljenek és vigyázzanak
 • A családi életre és ennek értékeire minél jobban felkészüljenek, ezek értékeit, hagyományait tiszteljék
 • A tanulás a munka megszerettetése, a tudás megbecsülése
 • Képességeiket megismerhessék, azok erősséget és gyengeségeit figyelembe véve
 • Az érdeklődésük felkeltése után, az annak megfelelő területen elmélyedhessenek;
 • Megfelelő és átfogó pályaismerettel rendelkezzenek;
 • A pálya kiválasztása szempontjából fontos önismereti elemek (érdeklődés, képesség, érték, munkamód) tudatosuljon bennük és ezeket fejlesszük
 • Szociális kompetenciákat (egymás elfogadása, együttműködési készség, empátia, tolerancia, rugalmasság, kreativitás) fejlesszük
 • A képzési rendszert és a foglalkoztatási szerkezet azok előnyeit és hátrányait mélyrehatóbban megismerhessék
 • A pályák világával és a munka világával célzottan és irányított formában találkozhassanak,
 • A társadalmi szerepekkel, különös tekintettel a munkavégzés során elvárható szerepekkel azonosulhassanak, tudatosuljon bennük

Partnertalálkozó 2016.február-Tiszavasvári

EU flag-Erasmus+_vect_POS